grad

Certifikat Grad prijatelj crowdfundinga

Certifikat Grad prijatelj crowdfundinga dodjeljuje se jedinicama lokalne i područne samouprave – općinama, gradovima i županijama – koje potiču razvoj crowdfundinga i samim time stvaraju kvalitetnije uvjete za život i poslovanje svojih građana.

Za dodjelu certifikata potrebno je zadovoljiti 4 kriterija:
1. Održavanje godišnje besplatne edukacije o crowdfundingu za poslovni, civilni i javni sektor.
2. Razvoj inovativnih javnih politika za financiranje projekata poslovnog, civilnog i javnog sektora temeljenih na crowdfundingu.
3. Ulaganje jedinice lokalne ili područne samouprave u kampanje građana, tvrtki i udruga koje imaju prebivalište, odnosno sjedište na područje jedinice lokalne ili područne samouprave.
4. Provođenje crowdfunding kampanje od strane jedinice lokalne ili područne samouprave ili tijela kojemu je jedinica lokalne ili područna samouprava osnivač.

Stjecanje certifikata Grad prijatelj crowdfundinga je uvjet za stjecanje certifikata Smart Finance City.